Toiminimen työttömyysturva – näin yrittäjän työttömyyskorvaukset määräytyvät

Yksityisen elinkeinonharjoittajan työttömyysetuudet lyhyesti

Toiminimiyrittäjänä sinun on hyvä sisäistää, miten työttömyyskorvausten kanssa menetellään erilaisissa tilanteissa.

Tästä artikkelista löydät vastaukset yleisimpiin aihetta koskeviin kysymyksiin.

 

Milloin yrittäjä voi saada työttömyyskorvauksia?

Työttömyyskorvausten saaminen määräytyy sen mukaan, arvioiko TE-toimisto sinut päätoimiseksi vai sivutoimiseksi yrittäjäksi.

 • Jos olet päätoiminen yrittäjä, et ole työtön, etkä näin ollen voi saada työttömyyskorvauksia.
 • Jos yrittäjyytesi katsotaan sivutoimiseksi, voit saada soviteltua työttömyysetuutta. Se tarkoittaa, että yritystoiminnasta saamasi tulot sovitellaan yhteen työttömyyskorvaustesi kanssa. Käytännössä tienestisi siis pienentävät työttömyyskorvauksesi määrää. Tähän asiaan palaamme tarkemmin hieman tuonnempana.

Työttömyysetuuksien saaminen vaatii tietysti myös sen, että olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

 

Miten päätoimisuus ja sivutoimisuus määritellään?

Yritystoimintasi tulkitaan päätoimiseksi, jos siihen käyttämäsi työmäärä on ajallisesti niin suuri, ettet sen takia pystyisi ottamaan vastaan kokoaikatyötä muualta. Yritystoiminnasta saamillasi tuloilla ei ole vaikutusta asiaan.

Jos siis pakerrat yritystoimintasi kimpussa esimerkiksi 25 tuntia viikossa, sinut mitä todennäköisimmin arvioidaan päätoimiseksi yrittäjäksi, vaikka tulosi jäisivät minimaalisiksi.

Tämä johtuu siitä, että noiden 25 työtunnin takia sinun olisi todennäköisesti hyvin hankalaa ottaa vastaan kokoaikatyötä.

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoitus ei ole tukea kannattamatonta yritystoimintaa.

Ellei päätoimisuuden määritelmä täyty, olet sivutoiminen yrittäjä ja voit saada soviteltua työttömyysetuutta.

 

Miten sivutoiminen yrittäjyys käytännössä sovitellaan yhteen työttömyysetuuksien kanssa?

Työttömyysetuuksiesi määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, jonka saat ansaita ilman että sillä on vaikutusta työttömyyskorvaukseesi.

 • Mikäli etuus maksetaan neljän viikon välein, suojaosa on 279 euroa.
 • Jos maksuväli on kuukausi, suojaosa on 300 euroa.

Voit siis tehdä pientä kuukausittaista tienestiä ilman, että se vaikuttaa etuuksiisi. Nyrkkisääntö on, että jokainen suojaosan ylittävä euro pienentää työttömyyskorvausta 50 sentillä.

Suojaosan ajantasaiset summat sekä sovittelujakson määräytymistä koskevat kriteerit voit tarkistaa Kelan verkkosivuilta.

Huomioi, että työttömyysturvan suojaosa poistuu keväällä 2024. Muutos koskee niitä työttömyysturvan hakujaksoja, jotka alkavat 1.4.2024 tai myöhemmin.

 

Mitä työttömyysetuuksia toiminimi voi saada?

Toiminimiyrittäjänä saamasi työttömyysetuus voi käytännössä tarkoittaa:

 • ansiosidonnaista päivärahaa
 • peruspäivärahaa tai
 • työmarkkinatukea.

Vuonna 2024 peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat 37,21 euroa päivässä. Tukia maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa, jolloin niiden määrä kuukaudessa asettuu pääsääntöisesti noin 700-800 euron väliin. Olet oikeutettu lapsikorotuksiin, jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia. Työttömyysturvan lapsikorotukset kuitenkin poistuvat käytöstä keväällä 2024.

Ansiosidonnainen päiväraha puolestaan koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta sekä henkilökohtaisesta ansio-osasta, jonka määrä riippuu työttömyyttä edeltäneestä ansiotasostasi.

 • Ansiosidonnaista voit saada, jos olet yrittäjien työttömyyskassan jäsen ja täytät työssäoloehdon. Voit halutessasi liittyä yrittäjäkassaan, jos YEL-vakuutuksesi vahvistettu vuosittainen työtulo on vähintään 14 803 euroa (2024). Mitä isompi YEL-työtulo, sitä parempiin korvauksiin olet oikeutettu. Voit arvioida päivärahasi määrää Yrittäjäkassan laskurilla.
 • Jos et ole kassan jäsen, mutta täytät työssäoloehdon, voit hakea peruspäivärahaa Kelasta.
 • Jos sen sijaan et täytä työssäoloehtoa, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy kohdallasi, jos olet työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta.

48 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää esimerkiksi sairausaikojen, päätoimisen opiskelun, asevelvollisuuden suorittamisen tai alle 3-vuotiaan lapsen hoitamisen perusteella.

Työssäoloehtoon lasketaan mukaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot.

Huomaa tämä:

Jos siirryt palkansaajasta yrittäjäksi, sinulla on tiettyjen ehtojen puitteissa mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan.

Näin ollen voit saada päivärahoja yrittäjyyttä edeltäneen palkkatasosi perusteella, vaikka et olisikaan ehtinyt täyttää yrittäjän työssäoloehtoa Yrittäjäkassassa.

Päivärahoja maksetaan pääsääntöisesti enintään 400 päivää. Poikkeuksista löydät tarkempaa tietoa Kelan ja Yrittäjäkassan verkkosivuilta. Työmarkkinatuen aikaa sen sijaan ei ole rajoitettu.

Katsotaan seuraavaksi läpi yleisimmät tilanteet, joissa saatat joutua miettimään työttömyyskorvauksiin liittyviä käytäntöjä.

 

Tilanne 1: Olet päätoiminen toiminimiyrittäjä ja yritystoimintasi loppuu

Päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et ole oikeutettu työttömyysetuuksiin. Voit kuitenkin saada työttömyyskorvausta siinä vaiheessa, kun päätoiminen työskentelysi on päättynyt yritystoiminnan loppumisen vuoksi.

Työttömyysturvalaissa on määritelty, että yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, kun:

TE-toimiston pitää saada sinulta luotettava varmistus siitä, ettet ole enää jatkamassa toimintaa. Työskentelyn loppumisen lisäksi Verohallinnon rekistereistä poistuminen on yleensä selkeä osoitus toiminnan alasajosta.

Osakeyhtiöillä ja muilla yritysmuodoilla on lopettamisen suhteen tarkempia kriteerejä, joista voit lukea lisää työttömyysturvalaista.

 

Yrityksessä työskentelyn päättyminen

Joissain tilanteissa voit olla oikeutettu työttömyysetuuksiin myös sen perusteella, että työskentelysi yrityksessä katsotaan päättyneen.

Toiminimiyrittäjän kohdalla tällainen tilanne voi muodostua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Työkykysi on alentunut olennaisesti ja pysyvästi.
 • Olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, jonka toimeksiantosuhde on päättynyt ja sinun ei enää katsota työllistyvän päätoimisesti muihin toimeksiantoihin.
 • Yritystoimintasi on kausiluonteista ja toimintakausi on päättynyt.

Työkykysi katsotaan alentuneen olennaisesti ja pysyvästi, jos olet saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa ja sinun katsotaan edelleen olevan terveyssyiden takia kykenemätön työhösi. Työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on myös oltava vireillä tai hylätty.

Olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, jos:

 • osallistut työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla
 • olet toimeksiantosuhteessa harvalukuisiin toimeksiantajiin ja
 • sinulla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten.

Lisäksi ehtona on, ettei sinulla viimeksi kuluneen vuoden aikana työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ole ollut palveluksessasi työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Kausiluonteisesta yritystoiminnasta puolestaan on kyse silloin, jos luonnonolosuhteiden takia voit harjoittaa toimintaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa.

Yritystoiminnan tai työskentelyn lopettaessasi TE-toimisto selvittää, täyttyykö mikään yllä mainituista kriteereistä eli voitko saada työttömyyskorvauksia.

Helpoiten ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston Oma Asiointi -palvelun kautta.

 

Tilanne 2: Olet sivutoiminen toiminimiyrittäjä ja jäät työttömäksi päätoimisesta palkkatyöstäsi

Tässä tilanteessa TE-toimisto arvioi, oletko sivu- vai päätoiminen yrittäjä.

Päätoimisena yrittäjänä et ole työtön, joten et myöskään ole oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Työttömänä sivutoimisena yrittäjänä sen sijaat voit saada soviteltua työttömyysetuutta, jolloin yritystoiminnasta saamasi tulot pienentävät etuuksiesi määrää.

Saamasi etuus voi olla tilanteestasi riippuen ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Kuten jo edelläkin mainittiin, pää- tai sivutoimisuus määritellään työmääräsi perusteella.

TE-toimisto tulkitsee yritystoimintasi päätoimiseksi, jos siihen käytetty aika on niin suuri, ettet sen takia pystyisi ottamaan vastaan kokoaikaista työtä muualta.

Määräävä tekijä on siis työhön uppoava aika, ei euromääräinen laskutuksesi.

Jos olet pääpalkkatyösi rinnalla harjoittanut yrittäjyyttä jo jonkin aikaa, tämä on yleensä selkeä osoitus yrittäjätoimintasi sivutoimisuudesta.

Näin ollen voit yleensä työttömäksi jäädessäsi saada soviteltua työttömyyskorvausta ja tehdä edelleen pienimuotoista keikkaa yrittäjänä.

Työttömyysetuutta soviteltaessa huomioidaan kaikki tulot, jotka ylittävät noin 300 euron suuruisen kuukausittaisen suojaosan. Tarkista ajantasaiset summat Kelan sivuilta. Suojaosa poistuu käytöstä keväällä 2024.

TE-toimistojen päätökset ovat aina tapauskohtaisia. Arvioituta oman yritystoimintasi sivu- tai päätoimisuus TE-toimistossa hyvissä ajoin, jos varsinaisen päätyösi tulevaisuus näyttää uhatulta.

 

Mitä tarkoittaa lyhytkestoinen työllistyminen yrittäjänä?

Luit ylempää, että päätoimiset yrittäjät eivät lähtökohtaisesti ole oikeutettuja työttömyysetuuksiin.

Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos työllistyminen kestää enintään kaksi viikkoa.

Tällöin voit saada soviteltua työttömyysetuutta, eli yrittäjätoiminnasta saamasi tulo alentaa saamiasi korvauksia sen mukaan, kuinka paljon ansaitset.

Lyhytkestoisten työjaksojen osalta TE-toimisto ei siis arvioi työnteon pää- tai sivutoimisuutta.

Voit näin ollen ottaa vastaan toimeksiantotyylisiä lyhytkestoisia tehtäviä ja säilyttää oikeutesi työttömyysetuuksiin. Yksittäisen toimeksiannon keston tulee kuitenkin olla enintään kaksi viikkoa.

TE-toimistoon kannattaa tässäkin tilanteessa olla yhteydessä etukäteen.

 

Tilanne 3: Olet työtön ja aloitat toiminimiyrittäjänä

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan työttömyyden aikana, voit harjoittaa sitä jopa neljän kuukauden ajan ilman, että TE-palvelut selvittää toimintasi pää- tai sivutoimisuutta.

Näiden neljän kuukauden aikana voit saada soviteltua työttömyysetuutta, jolloin yritystoiminnasta saamasi tulot pienentävät työttömyyskorvauksesi määrää.

Kun neljä kuukautta on kulunut, TE-toimisto tekee arvion yrittäjätoiminnastasi:

 • Toimintasi luokitellaan päätoimiseksi, jos siihen käyttämäsi työmäärä on niin suuri, ettet sen takia voi ottaa vastaan kokopäivätyötä muualta. Tässä tapauksessa et voi enää saada työttömyyskorvauksia.
 • Muussa tapauksessa kyse on sivutoimisesta yrittäjyydestä, jolloin voit edelleen saada soviteltua työttömyysetuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että voit työttömänä ollessasi testata yrittäjämäistä toimintaa neljän kuukauden ajan ilman pelkoa tukien menettämisestä. Yritystoiminnan käynnistämisestä kannattaa olla hyvissä ajoin yhteyksissä TE-toimistoon.

Joissain tilanteissa kyseinen neljän kuukauden määräaika voi alkaa myös uudelleen alusta. Nämä tilanteet on käyty lyhyesti läpi TE-palveluiden verkkosivuilla.

Sinun ei tietenkään ole pakko perustaa toiminimeä. Voit myös harjoittaa yrittäjämäistä toimintaa esimerkiksi kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta.

Jos saat työttömyysetuutta yritystoimintasi aikana, sinun on kuitenkin haettava kokoaikatyötä. Yritystoimintasi ei myöskään ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä.

Kieltäytymisen seurauksena voi olla korvaukseton määräaika eli karenssi tai työssäolovelvoitteen asettaminen.

Tarkempaa lisätietoa aiheesta: